Wet
gepubliceerd op 30 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uittreksel uit arrest nr. 184/2019 van 20 november 2019 Rolnummer 6857 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992 « houdende sociale en diverse bepalingen », zoals gewijzigd bij artikel 24 van Het Gr

bron
grondwettelijk hof
numac
2020201739
pub.
30/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020201739

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 184/2019 van 20 november 2019 Rolnummer 6857 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten « houdende sociale en diverse bepalingen », zoals gewijzigd bij artikel 24 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten « houdende diverse bepalingen (I) », gesteld door het Arbeidshof te Brussel.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman en M. Pâques, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, emeritus rechter E. Derycke, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daoût, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij arrest van 9 februari 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 februari 2018, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 24 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 170, 172 en 173 van de Grondwet, in zoverre het in een mogelijkheid tot tijdelijke vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage voorziet ten gunste van de personenvennootschappen die als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven, die na 1 januari 1991 zijn opgericht en waarvan de zaakvoerder of zaakvoerders, evenals de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar onderworpen zijn geweest aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, terwijl het niet de vrijstelling, onder dezelfde voorwaarden, van burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, beoogt, waardoor personen die zich in vergelijkbare situaties bevinden, aldus verschillend worden behandeld ? ». (...) III. In rechte (...) B.1. Elke aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap is in beginsel een « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » verschuldigd (artikel 91, eerste lid, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten « houdende sociale en diverse bepalingen », zoals vervangen bij artikel 279 van de programmawet van 22 december 2003, in samenhang gelezen met artikel 88, d), van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten).

Die bijdrage bedraagt maximaal 868 euro (artikel 91, tweede lid, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, zoals vervangen bij artikel 279 van de wet van 22 december 2003). Bij de berekening van de vennootschapsbelasting kunnen van die bijdrage de beroepskosten worden afgetrokken (artikel 100 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten; Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 526-1, p. 29).

Die bijdrage is een belasting in de zin van de Grondwet.

B.2. Zoals het is gewijzigd bij artikel 24 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten « houdende diverse bepalingen (I) », luidt artikel 94, 9°, van voormelde wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, dat deel uitmaakt van hetzelfde hoofdstuk als artikel 91 van die wet : « De Koning bepaalt : [...] 9° volgens welke modaliteiten de personenvennootschappen, die ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opgericht zijn na 1 januari 1991, gedurende de eerste drie jaar te rekenen vanaf het jaar van hun oprichting, worden vrijgesteld van de krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk ingevoerde bijdrageplicht. Genoemde vennootschappen kunnen slechts van deze vrijstelling genieten wanneer hun zaakvoerder of zaakvoerders, evenals de meerderheid van hun werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar onderworpen zijn geweest aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; ».

B.3. Ter uitvoering van die bepaling, bepaalt artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 « tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen », de laatste keer gewijzigd bij artikel 5 van een koninklijk besluit van 31 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022682 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen sluiten : « De personenvennootschappen, die ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opgericht zijn na 1 januari 1991, kunnen, gedurende de eerste drie jaar te rekenen vanaf het jaar van hun oprichting, worden vrijgesteld van de bijdrageplicht. Ze kunnen slechts van deze vrijstelling genieten wanneer hun zaakvoerder of zaakvoerders, evenals de meerderheid van hun werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar onderworpen zijn geweest aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

De personenvennootschappen, die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, moeten aan de sociale verzekeringskas waarbij ze zijn aangesloten de bewijzen overmaken dat aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarden voldaan is ».

B.4. Noch de bewoordingen van de prejudiciële vraag, noch het onderzoek van de motivering van de verwijzingsbeslissing maken het voor het Hof mogelijk te begrijpen in welk opzicht de in het geding zijnde bepaling onbestaanbaar zou zijn met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met de artikelen 170, 172, tweede lid, en 173, van de Grondwet.

In zoverre zij betrekking heeft op de inachtneming van die bepalingen van de Grondwet, is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk.

B.5. Uit de motivering van de prejudiciële vraag en uit de stukken van het aan het Hof bezorgde dossier van de rechtspleging blijkt echter dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 172, eerste lid, van de Grondwet, in zoverre, voor de bijdragejaren 2012 tot 2014, de in het geding zijnde bepaling een verschil in behandeling doet ontstaan tussen twee categorieën van éénhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid starter die in beginsel de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » verschuldigd zijn, en waarvan de zaakvoerder of de vennoot, in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar onderworpen is geweest aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 : enerzijds, diegene die als « handelsonderneming » in de zin van de in het geding zijnde bepaling kunnen worden aangemerkt en, anderzijds, diegene die de uitoefening van het beroep van advocaat als statutair doel hebben.

B.6. Gedurende de bijdragejaren 2012 tot 2014 was de in de Kruispuntbank van Ondernemingen als « handelsonderneming » ingeschreven vennootschap een rechtspersoon die op Belgisch grondgebied over een vestigingseenheid beschikte waar zij « daden van koophandel » zoals bedoeld in het Wetboek van Koophandel uitoefende (artikel 2, 4°, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten « tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen », zoals vervangen bij artikel 178 van de wet van 30 december 2009 « houdende diverse bepalingen », en artikel 33 van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten; artikel I.2, 10°, van het Wetboek van economisch recht, vóór de opheffing ervan bij artikel 36, a), van de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/2018 pub. 16/03/2020 numac 2020030220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten « houdende hervorming van het ondernemingsrecht », en artikel III.49 van hetzelfde Wetboek, vóór de vervanging ervan bij artikel 70 van de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/2018 pub. 16/03/2020 numac 2020030220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten).

De uitoefening van het beroep van advocaat is geen daad die in het Wetboek van Koophandel als een daad van koophandel werd aangemerkt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die de uitoefening van dat beroep als statutair doel had, werd bijgevolg beschouwd als een vennootschap van burgerlijke aard en niet als een vennootschap van commerciële aard, met toepassing van artikel 3, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, zoals het was opgesteld vóór de opheffing ervan bij artikel 22 van de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/2018 pub. 16/03/2020 numac 2020030220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten. Dezelfde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kon evenmin als « handelsonderneming » aanvankelijk in de zin van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten en vervolgens in die van het Wetboek van economisch recht worden aangemerkt.

B.7. Gedurende de bijdragejaren 2012 tot 2014 konden de vennootschappen van de eerste van de twee in B.5 beschreven categorieën van vennootschappen, krachtens de in het geding zijnde bepaling, van de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » worden vrijgesteld, hetgeen niet het geval was voor de vennootschappen van de andere categorie.

B.8. In de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie uitgedrukt, dat niet uitsluit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.

Artikel 172, eerste lid, van de Grondwet bevestigt dat beginsel in fiscale aangelegenheden.

B.9. De tussenkomende partijen betwisten de bewering volgens welke de categorieën van personen ten aanzien van wie een ongelijkheid wordt aangevoerd, in voldoende mate vergelijkbaar zijn.

B.10. De vennootschappen die tot de twee in B.5 beschreven categorieën van personen behoren die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, zijn in beginsel de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » verschuldigd.

Zij zijn bijgevolg voldoende vergelijkbaar ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling, die ten doel heeft de vennootschappen te bepalen die gedurende de drie jaar na hun oprichting van die bijdrage kunnen worden vrijgesteld.

B.11.1. Met de invoering van de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » bij artikel 91 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten werd dezelfde doelstelling nagestreefd als met de invoering van de « ' eenmalige ' bijdrage van 7 000 frank [...] bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen » die was geregeld bij de artikelen 76 tot 85 van de wet van 26 juni 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten « houdende sociale en diverse bepalingen » en werd beantwoord aan dezelfde bekommernissen als die welke aan de oorsprong lagen van die laatste bepalingen (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 526-1, pp. 27 en 162; ibid., nr. 526-3, pp. 13-15; Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 752/9, pp. 11-12).

De invoering van die bijdrage berustte onder meer op de vaststelling dat, om hun activiteiten uit te oefenen, heel wat zelfstandigen een vennootschap en, in het bijzonder, een éénhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichtten. De onophoudelijke toename van die praktijk, vaak met als doel een belastingvoordeel te verkrijgen, bracht een aanzienlijke vermindering met zich mee van de waarde van de bijdragen die door de zelfstandigen worden betaald teneinde hun socialezekerheidsstelsel te financieren, hetgeen tot gevolg had dat het financieel evenwicht van dat laatste in gevaar werd gebracht (Parl. St., Senaat, 1991-1992, nr. 315-1, p. 28; ibid., nr. 315-4, pp. 10-11; Hand., Senaat, 22 mei 1992, nrs. 28-29, p. 783;Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 480/7, pp. 6, 7 en 9; Parl.

St., Senaat, 1992-1993, nr. 526-1, p. 27; ibid., nr. 526-3, p. 14;

Hand., Senaat, 25 november 1992, nr. 14, p. 407; Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 752/9, p. 12).

De voormelde bijdrage was dus opgevat als een extra bron voor de financiering van dat socialezekerheidsstelsel, die het mogelijk maakte het bedrag van de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen niet te verhogen. De invoering van die bijdrage werd ook verkieslijk geacht boven een wijziging van het fiscaal statuut van de door die zelfstandigen opgerichte vennootschappen (Parl. St., Senaat, 1991-1992, nr. 315-4, p. 14; Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 480/7, p. 9;Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 526-3, p. 15).

B.11.2. Door te voorzien in de vrijstelling van de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » gedurende de drie jaar na de oprichting van bepaalde vennootschappen, komt artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten ten goede aan « starters » (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 526-3, p. 15). Die maatregel is een van de maatregelen die bedoeld waren om de regeling van die bijdrage aan bepaalde bijzondere gevallen aan te passen (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 752/9, p. 7).

B.11.3. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 maart 1993, genomen ter uitvoering van artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, preciseerde oorspronkelijk dat die vrijstelling kon worden aangevraagd door de vennootschappen « die ingeschreven zijn in het handelsregister ».

Zoals het werd gewijzigd bij artikel 5 van een koninklijk besluit van 31 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022682 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen sluiten, bepaalde dat artikel 7 gedurende de jaren 2012 tot 2014 dat de vennootschappen dienden te zijn ingeschreven « als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen ».

Die voorwaarde voor vrijstelling van de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » is in artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 2012 ingevoegd bij artikel 24 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten teneinde rekening te houden met het arrest nr. 103/2011, waarbij het Hof op 16 juni 2011 heeft geoordeeld dat artikel 172, tweede lid, van de Grondwet vereist dat dat soort van voorwaarde bij de wet wordt bepaald (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2097/001 en 53-2098/001, pp. 16-18).

B.12.1. Voor de jaren 2012 tot 2014 was de « jaarlijkse forfaitaire bijdrage » in beginsel zowel door de vennootschappen van commerciële aard als door de vennootschappen van burgerlijke aard verschuldigd.

Zij was verschuldigd zowel door de vennootschappen die als statutair doel hadden het stellen van daden die in het Wetboek van Koophandel daden van koophandel worden geacht, als door de vennootschappen die als statutair doel het stellen van andere soorten van daden hadden.

Noch uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 juni 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, noch uit die van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten blijkt dat het fenomeen van de toename van het aantal door zelfstandigen opgerichte vennootschappen, dat, zoals in B.11.1 is vermeld, aan de oorsprong ligt van de invoering van die bijdrage, enkel vennootschappen van burgerlijke aard betrof, die als statutair doel hadden het stellen van daden die in het Wetboek van Koophandel geen daden van koophandel worden geacht.

B.12.2. In de parlementaire voorbereiding van artikel 24 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) sluiten wordt niet verklaard waarom de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als « handelsonderneming » een voorwaarde is voor de vrijstelling van de bijdrage voor de in artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten bedoelde vennootschappen.

B.12.3. De regels van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter zijn van toepassing sinds de inwerkingtreding van de wet van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter » type wet prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter". - Duitse vertaling sluiten « tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' Starter ' », dat wil zeggen sinds 1 juni 2010 (artikel 4, 1°, van het koninklijk besluit van 27 mei 2010 « tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' Starter ', tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen »).

Gedurende de jaren 2012 tot 2014 waren zowel de vennootschappen van burgerlijke aard als de vennootschappen van commerciële aard die de vorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter hadden aangenomen, per hypothese en per definitie, startende vennootschappen.

B.12.4. Noch de omstandigheid dat een vennootschap van burgerlijke aard gedurende de jaren 2012 tot 2014 niet failliet kon worden verklaard, noch het recht van een dergelijke vennootschap om een vrijstelling van bijdrage aan te vragen in geval van ontstentenis van activiteit gedurende één of meer jaren (met toepassing van artikel 92bis van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, ingevoegd bij artikel 203 van de wet van 25 januari 1999 « houdende sociale bepalingen ») - zoals al diegenen die die bijdrage verschuldigd zijn, dat kunnen doen - volstaan om het onderzochte verschil in behandeling redelijk te verantwoorden.

B.13. In zoverre artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten het in B.5 en B.7 beschreven verschil in behandeling doet ontstaan, is het onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 172, eerste lid, van de Grondwet.

B.14. De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord.

Om die redenen, het Hof zegt voor recht : In zoverre artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten « houdende sociale en diverse bepalingen » het in B.5 en B.7 beschreven verschil in behandeling doet ontstaan, schendt het de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 172, eerste lid, van de Grondwet.

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op 20 november 2019.

De griffier, P.-Y. Dutilleux De voorzitter, F. Daoût


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^